Du, G., Qiao, Y., Zhuo, Z., et al. (2020). EMBO reports, 21(8), e49583.

Du, G., Qiao, Y., Zhuo, Z., Zhou, J., Li, X., Liu, Z., Li, Y., & Chen, H. (2020). EMBO reports21(8), e49583.

DOI: 10.15252/embr.201949583

 

Keywords: Alpha-lipoic Acid, ALA, Stem Cells, Digestive System

Research paper authors: Gang Du, Yicheng Qiao, Zhangpeng Zhuo, Jiaqi Zhou, Xiaorong Li, Zhiming Liu, Yang Li, and Haiyang Chen