Cycloastragenol and Astragaloside IV activate telomerase and protect nucleus pulposus cells against high glucose-induced senescence and apoptosis

DOI: 10.3892/etm.2021.10761

Keywords: cycloastragenol, astragaloside IV, senescence, telomere, telomerase

Research paper authors: Haofeng Hong, Jian Xiao,Quanquan Guo, Jinhui Du Zhichen Jiang, Sisi Lu, Hongyuan Zhang, Xiaolei Zhang, and Xiangyang Wang